Disclaimer

Privacy
Vakantie.be houdt rekening met uw privacy conform, de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v.de verwerking van de persoonsgegevens. Vakantie.be verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief of bij het al dan niet intekenen op een commerciĆ«le actie. Vakantie.be maakt ook gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn klein informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer om het gebruik van onze website te vergemakkelijken.

Uw gegevens kunnen door Vakantie.be verwerkt worden voor volgende doeleinden:

(Directe) Marketingdoeleinden
Interne doeleinden (meer bepaald bezoekersanalyse, gebruikersprofilering, etc.)
Daar wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens stellen wij deze niet ter beschikking aan derden. Bovendien heeft u te allen tijde een recht van inzage en correctie. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om kosteloos toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens. Daarenboven kan deze persoon te allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Vakantie.be, Koning Albertlaan 15, 9840 De Pinte.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met het hier beschreven privacy-beleid en de geldende wetgeving, gelieve ons dan te contacteren per post of via het adres info@vakantie.be.

Disclaimer
Vakantie.be (Mali Media Group BVBA) heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar site samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kan bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Mali Media Group BVBA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Bezoekers van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.vakantie.be.

Copyright
Alle publicaties van Vakantie.be (Mali Media Group BVBA) zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mali Media Group.